elba logo

Möten

BOKNINGSVILLKOR möten 

Detaljerad tillställning

Vi ber om följande uppgifter två (2) veckor före tillställningen:

  • tidtabell för ankomst och måltider samt andra uppgifter som berör dagens förlopp
  • behövlig mötesteknik och föreläsarnas specialönskemål
  • namnlista på allvariga allergier (senast när deltagarantalet bekräftas)
  • på tillfället närvarande kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter
  • faktureringsadress och eventuell hänvisning som bör finnas på fakturan

Ändring av måltidsbeställning

Beställaren förbinder sig att meddela om slutligt personantal samt bekräfta serveringen senast 7 dygn före tillställningen. Vi godkänner + – 10% avvikelse 4 dygn före tillställningen. Som faktureringsgrund använder vi personantalet som bekräftats 4 dygn före tillställningen. Om det slutliga personantalet meddelas under 4 dygn före tillställningen eller inte meddelas alls, har tjänstens leverantör rätt att debitera enligt personantal och pris som meddelats vid beställningen. Om slutliga deltagarantalet är större än bekräftat antal, grundar sig faktureringen på det verkliga deltagarantalet.

Avbokningsvillkor

Avbokning före 7 dagar före mötet, ingen debitering.

Avbokning 7 – 4 dagar före mötet, debitering 50 % av möteskostnaderna.

Avbokning under 4 dagar före mötet, debitering 100 % av möteskostnaderna.

Logi

BOKNING OCH BEKRÄFTELSE
Bokning som gjorts av kunden är bindande både för Villa Elba och kunden när Villa Elba har bekräftat bokningen. Villa Elba skickar en skriftlig bekräftelse med e-post, där överenskomna tjänster nämns samt priser och avbokningsvillkor.

KUNDENS ANKOMST- OCH AVGÅNGSTID
Om inte annat har nämnts, är rummet/stugan till kundens förfogande från ankomstdagen klockan 14 till avgångsdagen senast klockan 12. Kunden väntas logera enligt god kutym och överlåta stugan/rummet i prydligt skick. Om utrymmet fordrar extra städning efter kundens vistelse, debiterar Villa Elba för extra städkostnader minst 80 €. Priset för login inkluderar inte måltider.

VISTELSE I INHYST RUM/STUGA

Utrymmet är i kundens bruk från ankomstdagen klockan 14.00 till avgångsdagen klockan 12. Villa Elbas simstrand är fritt till kundens förfogande (observera att simstranden är obevakad). Bastun kan bokas skilt. Kunden tar med sig sängkläder och handduk, eller hyr dessa skilt från Villa Elba. I sängarna bör alltid användas sängkläder, även om kunden sover i sovsäck. Vi fakturerar tvättkostnader för sängkläder och bäddmadrasser för sängar som inte bäddats med sängkläder.

ERSÄTTNING AV SKADOR

Kunden är skyldig att ersätta skador som hen har åsamkat det hyrda rummet/stugan, lösegendomen eller på området. Om kunden åsamkar allvarlig störning, fara eller inte följer givna instruktioner i det hyrda utrymmet eller området, kan avtalet om inhyrning omedelbart upplösas och kunden har inte rätt att erhålla återbetalning. För kostnader om orsakande av oberättigad brandalarm ansvarar orsakaren/beställaren. För borttappad nyckel faktureras 50 € efteråt.

RESENÄRBLANKETT

Kunden är skyldig att fullständigt och tydligt fylla i resenärblanketten som fås från receptionen. Varje resenär fyller i en egen blankett, ifall inte gruppen är så stor att receptionen ger en skild gemensam resenärblankett där varje boende fyller i sina egna uppgifter tydligt och fullständigt. Gemensam resenärblankett tas ibruk t.ex. när stora grupper anländer till lägerplatsen.

ANNAT

Tobaksrökning är tillåtet endast vid en angiven plats på området. I stuga nummer 6 är det tillåtet att ha husdjur för en tilläggsavgift på 20 €.

AVBOKNING OCH UTEBLIVEN ANKOMST
Avtalet om bokningen binder bägge parterna. Om endera av avtalsparterna bryter avtalet, är denne skyldig att betala ersättning till den andra parten. Ersättning för oanvänd rum/stuga räknas enligt följande praxis gällande enskilda kunder:

  1. a) ersättningsskyldighet finns inte om avbokningen har skett senast klockan 15.30 dagen innan överenskommen inbokningsdag.
  2. b) ifall avbokningen sker efter förenämnda tid, betalar kunden priset för 1 dygn.
    c) ifall kunden inte anländer utan att inte har avbokat beställningen, betalar kunden priset för 1 dygn.

För grupp- och lägerbokningar gäller egna avbokningsvillkor.

BETALNINGSVILLKOR

Login betalas kontant eller med kreditkort om inte annat överenskommits vid bokningen.

Bröllop, fester och övriga tillställningar i huvudbyggnaden

Så att er tillställning skall förlöpa på bästa möjliga sätt, var vänlig och observera följande villkor:

BOKNINGEN

Bokningen träder ikraft när Villa Elba skriftligt/elektroniskt bekräftat den åt kunden och kunden inte har reklamerat inom 14 dagar från att bekräftningen har skickats. Beställningen är ikraft enligt bekräftad bokning och deltagarantal. Festens slutliga gästantal, som debiteras, bör kunden meddela om senast 14 dygn före festen. Om gästantalet överskrider meddelat antal, debiteras enligt slutliga gästantalet.

ARRANGEMANG OCH UTRYMMEN

Festutrymmet bokas för kunden enligt överenskommelse. För dekorering av festutrymmet reserveras 3 timmar föregående kväll.

UTSKÄNKNING

Villa Elba följer alkohollagstiftningen. Lagstiftningen berör våra utskänkningsområden; Elba-salen, huvudbyggnadens entréaula, Café Elba samt huvudbyggnadens terass. I förenämnda utrymmen är det inte tillåtet att avnjuta egna medtagna alkoholdrycker. Det är inte heller tillåtet att föra bort från Elbas restaurang köpta alkoholdrycker utanför förenämnda utrymmen. När kunden köper alkoholdrycker från restaurangen, bör hen kunna bevisa sin ålder om personalen kräver det.

HYGIENREGLER

Villa Elba följer de hygienkrav som utsatts av Livsmedelsbyrån. Utomstående har inte rätt att vistas i Villa Elbas köksutrymmen, kunden har inte heller rätt att förbereda eller tillreda mat i våra utrymmen. Mat som blivit över från fester ges inte med åt kunden. Bröllopsmenyn som offererats dukas en gång. Mat som förs till festplatsen utifrån tillåtes inte förvaras i restaurangens kylrum. På förhand meddelade allergier/dieter beaktas.

SPECIALARRANGEMANG
Om det till tillställningen krävs specialtillstånd, program, orkester, specialdekorationer eller exceptionella tekniska anläggningar, förbinder sig beställaren att svara för eventuella kostnader som specialarrangemangen medför, om inte annat överenskommes.

FÖRORSAKADE SKADOR I UTRYMMEN

Beställaren är skyldig att skydda hyrda utrymmen och möbler från skador. Beställaren ansvarar för eventuella skador som orsakas till Elbas personal, fastigheten eller lösegendomen. Beställaren förbinder sig att följa personalens anvisningar angående fastigheten, användning av anläggningar och möbler. För kostnader som uppstått av oberättigad brandalarm ansvarar hen som åstadkommit larmet/beställaren.

RÖKNING

Tobaksrökning är tillåtet endast vid angiven plats på området.

BETALNINGSVILLKOR

Villa Elba debiterar för på förhand överenskomna tjänster. Fakturans betalningsvillkor, 14 dagar netto. Dröjsmålsräntan är 7% .

AVBOKNINGSVILLKOR

Avbokning bör ske skriftligt. När beställaren avbokar, debiteras avbokningskostnader för bekräftade tjänster enligt följande:

Bröllop:

– avbokning senast 4 månader före tillställningens början 30 %

– avbokning senast 3 månader före tillställningens början 50 %

– avbokning senast 2månader före tillställningens början 100%

Övriga fester och tillställningar, berör inte bröllopsfester

– avbokning 30 dygn före tillställningens början 15 %

– avbokning 29 – 14 dygn före tillställningens början 25 %

– avbokning 13 – 7 dygn före tillställningens början 50 %

– avbokning 7 – 0 dygn före tillställningens början 100 %

Vi förbehåller oss rätten till prisgranskningar.

Gamla Villa och Elbas Pärla

BOKNINGSVILLKOR Gamla Villan och Elbas Pärla 

BOKNING
Bokningens tidtabell meddelas i bekräftelsen. Efter Villa Elbas skriftliga bekräftelse som sänds med e-post,
är bokningen bindande för bägge parterna. I bekräftelsen nämns beställda tjänster, pris och bokningsvillkor.
Det hyrda utrymmet bör vara tömd av kundens saker efter bokningstidens slut.

AVBOKNINGSVILLKOR
Angående avbokningar av restaurang-, bastu-, festutrymme och fritidstjänster, binder sig beställaren att
meddela till Villa Elba minst 14 dygn före tillställningens början. Villkoren gäller även bokade fritids- och
äventyrsprodukter. Ifall avbokningen inte sker enligt förenämnda villkor, har Villa Elba rätt att debitera
avbokningskostnader.

ÖPPNANDE AV DÖRREN
Nyckeln kan hämtas på hyrningsdagen enligt givna instruktioner och bör returneras till en på förhand
överenskommen plats. Medtagande och bortförande av mat, drycker och rekvisita bör ske inom ramen av
överenskommen hyrningstid. Beställaren ansvarar att utrymmen är i god skick efter hyrningstiden. Inga
djur får medtas till utrymmen. Lampor, ljus och elapparater bör släckas, fönster och dörr ska stängas och
utrymmen låsas när gruppen lämnar utrymmet.

ÄNDRING AV MÅLTIDSBOKNINGAR
Beställaren förbinder sig att meddela slutliga deltagarantalet och bekräfta serveringen. Vi använder som
faktureringsgrund 4 dygn före tillställningens början bekräftat deltagarantal. Om slutliga personantalet
meddelas under 4 dygn före tillställningen eller inte meddelas alls, har tjänstens leverantör rätt att debitera
enligt personantal och pris som meddelats vid beställningen. Om slutliga deltagarantalet är större än
bekräftat antal, grundar sig faktureringen på det verkliga deltagarantalet.

SKADEGÄRNING OCH EXTRA STÄDNING
Beställaren ansvarar för skador som under hyrningstiden åsamkats Villa Elbas fastighet och/eller en tredje
part eller till förenämndas egendom, (även indirekta skador), samt även ansvarar totalt för åstadkomna
reparationskostnader.

Kunden får inte möblera om i utrymmen. Utrymmen bör efter hyrningen vara i prydligt skick (skräp i avfallsoch återvinningsbehållare, flaskor och burkar samlade, kärl inplockat i diskmaskinen eller samlade på
diskbänken i köket, använda handdukar och pefletter i bykkorgen). Vi önskar att du inte samlar flaskor och
skräp i samma säck. Vi är ett miljövänligt företag och sorterar avfall. Att blanda olika typer av avfall
försvårar vårt arbete betydligt. Observera också att diskmängden tas i beaktande vid slutstädningen. Om
det samlas mycket disk, rekommenderar vi att diska under tillställningens lopp.
Om det efter hyrningen framgår behov av extra städning, fakturerar Villa Elba
90 € städavgift av kunden, samt sekrettillägg 100€/sekret (avföring eller uppkastning). Skador som
åsamkats till fastigheten eller lösegendomen faktureras enligt verkliga kostnader.
För kostnader som uppstått på grund av oberättigad brandalarm svarar orsakaren/beställaren.

HITTEGODS
Efter bokningstiden bör utrymmen tömmas från kundens egna saker/mat som medförts vid ankomsten.
Kvarblivna möjliga värdesaker kan frågas via e-post sales.elba@villaelba.fi. Hittegods transporteras inte till
kunden, utan kunden bör hämta hittegodsen på överenskommet sätt. Hittegodsen sparas i 2 veckor,
varefter de doneras till välgörenhetsändamål.

ORDNINGSREGLER
Hyresvärden eller av denne befullmäktigade representant, har rätt att vid behov avbryta en tillställning i
utrymmen, ifall tillställningen stör utomstående eller tillåtet personantal överskrids. Beställaren är skyldig
att betala kostnader som uppstått för nödvändigt väktarbesök. Tobaksrökning är tillåtet utomhus endast
vid angivna platser. Egna drycker och mat får tas med till utrymmen.

REKLAMATIONER
Möjliga anmärkningar om brister i t.ex. utrymmen eller angående andra omständigheter bör meddelas
omedelbart till Villa Elba. Reklamationer bör framföras följande vardag efter hyrningen via e-post till Villa
Elba.

HYRESVÄRDENS RÄTT ATT AVBOKA

Villa Elba har rätt att upphäva eller ändra bokningen på grund av omständigheter som Elba inte kan inverka
på (force majeure, t.ex. strejk, lockout, brand, krig, pandemi el.dyl.). Kostnader/skador som åsamkats på
grund av förenämnda omständigheter ersätts inte. Villa Elba kan också när som helst avsluta eller avboka
en tillställning, om den stör annan verksamhet eller riskerar Villa Elbas rykte eller säkerhet.

SPECIALARRANGEMANG

Ifall det till tillställningen behövs specialtillstånd, program, orkester, specialdekorationer eller annorlunda
tekniska anläggningar, förbinder sig beställaren att ansvara för åsamkade extra kostnader, om inte annat
överenskommes.

Bokningsvillkor för lägerskolor, läger och gruppbokningar

BOKNINGSVILLKOR lägerskolor, läger och övriga grupper

UTLÄMNING AV NYCKLAR

Nycklarna utlämnas till kunden i receptionen i samband med inskrivning, eller enligt överenskommelse.
Kunden återlämnar nycklarna till receptionen vid avgång, eller enligt överenskommelse. För borttappad
nyckel debiteras 50 €, efteråt.

INKVARTERINGSLISTA

Kunden är skyldig att vid receptionen fylla i en inkvarteringslista fullständigt och tydligt.

VISTELSE I HYRT RUM

Det hyrda rummet är kunden till förfogande på ankomstdagen från klockan 14.00 till avgångsdagen klockan
12. Kunden väntas logera enligt god kytum och överlämna rummet i prydligt skick. Ifall utrymmet fordrar
specialstädning efter kundens vistelse, debiteras minst 80 € extra städkostnader av kunden. Villa Elbas
simstrand är i fritt bruk (observera, att stranden inte har övervakning). Bastun kan hyras skilt. Kunden kan
vid önskan ta med sängkläder och handduk, eller hyr dessa från Villa Elba. Man bör alltid använda
sängkläder i sängarna, även om man sover i sovsäck. Vid övernattning i sängar utan sängkläder, debiterar vi
tvättkostnader för täcke, dynor och bäddmadrass.

HÄLSOINFOBLANKETTER OCH SPECIALDIETER

Eventuella matallergier och specialdieter bör meddelas till Elba minst sju (7) dagar före ankomst. Vi ber på
grund av trygghetsskäl att ifyllna hälsoinfoblanketter skickas per post. Vi behandlar datan som
datasäkerhetsdokumentation. http://www.villaelba.fi/villa_elba/fi_FI/tietoturvadokumentaatio/

ERSÄTTNING AV SKADOR

Kunden är skyldig att ersätta skador som hen har åsamkat till hyrt utrymme, lösegendom eller området.
I fall kunden åsamkar allvarliga störtillfällen, fara eller inte bryr sig om att följa givna instruktioner i hyrt
rum eller på området, kan hyresavtalet upphävas med omedelbar verkan och kunden har inte rätt att
återfå betald hyra. För kostnader för obefogad brandalarm ansvarar orsakaren/beställaren.

VILLA ELBAS RÄTTIGHET ATT UPPHÄVA BOKNINGEN

Villa Elba har rätt vid händelse av ett överlägset förhinder avboka bokningen utan kundens samtycke.
Kunden har i så fall rätt att få hyran i sin helhet återbetalad. Villa Elba är inte ersättningsskyldig för
eventuella övriga härrörade kostnader.

BETALNING
Villa Elba debiterar överenskomna tjänster efter lägerskolan.

AVBOKNINGSVILLKOR
Avbokning 49-21 dagar före Lägerskolan – debitering 50% av bokade tjänsters pris
Avbokning 20-14 dagar före lägerskolan – debitering 75 % av bokade tjänsters pris
Avbokning 13-0 dagar före lägerskolan – debitering 100 % av bokade tjänster pris

VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN TILL PRISFÖRÄNDRINGAR